logo UP OLOMOUC

 - Zpět


Studium Celostní muzikoterapie
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


STUDIUM CELOSTNÍ  MUZIKOTERAPIE
INSTITUT  CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
FILOZOFICKÁ  FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

 

Aktuálně info o studiu zde:
http://www.icv.upol.cz/czv/odborne_kurzy.html

 

CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE  I


Dálkové specializační studium – kurz celostní muzikoterapie

Kurz je akreditován MŠMT ČR : tři semestry - 180 hodin, kombinované  výuky. Místem konání kurzu Muzikoterapie I je Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, a EDA Ústí n. Labem. Odborným garantem studia a hlavním vyučujícím je PaedDr. Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí, s dvanáctiletou muzikoterapeutickou praxí s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a s kombinovanými vadami, s etopedickými a logopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Dalším lektorem je Prof. PaedDr. Milan Valenta Phd.

Cílem třísemestrálního kurzu je poskytnout kompetence pro kvalifikaci praktického terénního muzikoterapeuta pro individuální a skupinovou muzikoterapii a specialisty na řízení a realizaci léčebně výchovných sezení dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a mentálně postižených jedinců. Muzikoterapeut je zároveň specialistou na práci v terapeutických komunitách (drogová závislost, denní sanatoria, stacionáře apod.) a odborníkem pro oblast relaxace, psychohygieny a rozvoje tvůrčích schopností. Kurz je určen pro vychovatele, psychology pedagogicko-psychologických poraden, odborníky ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pro pedagogy základních, mateřských a speciálních škol i další zájemce.

 

Obsah studia – základní témata
Teorie, praxe a realizace celostní muzikoterapie
Muzikoterapeutické metody a techniky
Celostní muzikoterapeutická metoda Dr. Lubomíra Holzera
Rozvoj hudebnosti – intonace, rytmu a improvizace
Zpěvové techniky (alikvotní a hrdelní zpěv)
Technika hry na muzikoterapeutické hudební nástroje s přirozeným laděním
Základy hudební psychologie a psychologie hudebního vnímání
Nonverbální komunikace
Energetický systém člověka a jeho muzikoterapeutické využití
Praktické náslechy muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera


Více informací na : http://www.icv.upol.cz/fileadmin/icv/Muzikoterapie_1_letak_2013.pdf

 

 

CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE  II

 

Dálkové specializační studium – kurz celostní muzikoterapie

Kurz je akreditován MŠMT ČR : tři semestry - 180 hodin kombinované  výuky. Místem konání kurzu Muzikoterapie II je Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Odborným garantem studia a hlavním vyučujícím je PaedDr. Lubomír Holzer, dalším lektorem je Prof. PaedDr. Milan Valenta Phd. Organizačním pracovníkem je Jitka Mikolášková z Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, tel.: 585 633 063, e-mail: jitka.mikolaskova@upol.cz

Cílem třísemestrálního kurzu, který navazuje na kurz Celostní muzikoterapie 1 (odborný garant PaedDr. Lubomír Holzer) je poskytnout kompetence pro kvalifikaci praktického terénního muzikoterapeuta pro individuální a skupinovou muzikoterapii a specialisty na řízení a realizaci léčebně výchovných sezení dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a mentálně postižených jedinců. Muzikoterapeut je zároveň specialistou na práci v terapeutických komunitách (drogová závislost, denní sanatoria, stacionáře apod.) a odborníkem pro oblast relaxace, psychohygieny a rozvoje tvůrčích schopností. Kurz je určen pro vychovatele, psychology pedagogicko-psychologických poraden, odborníky ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pro pedagogy základních, mateřských a speciálních škol i další zájemce.

Po absolvování Muzikoterapie I a Muzikoterapie II mají absolventi za sebou nejrozsáhlejší a nejucelenější studium muzikoterapie, kterého lze dosáhnout na vysokých školách v České republice. Zároveň jsou držiteli certifikátů, které je opravňují vykonávat funkci muzikoterapeuta, podle propozic studia a dle akreditace MŠMT. V současné době se je v jednání  dálkové specializační studium pro absolventy Muzikoterapie II, jehož součástí bude muzikoterapeutický sebezkušenostní výcvik.

 

Obsah studia – základní témata

Muzikoterapie – teorie, formy, metody a techniky 

Hudba a muzikoterapie
Etnomuzikologie
Prožitkový seminář
Osobnost muzikoterapeuta
Terapeutické techniky
Muzikoterapie ve starověkých kulturách a šamanství
Muzikoterapeutické hudební nástroje
Smyslové a nadsmyslové vnímání
Spirituální aspekty muzikoterapie
Intonace, rytmus, improvizace, komunikace, intuitivní hudba
Muzikoterapeutický zpěv a techniky
Muzikoterapeutická hluboká relaxace
Muzikoterapeutická diagnostika
Náslech, individuální konzultace


Více informací na   http://www.icv.upol.cz/fileadmin/icv/Muzikoterapie_2_letak_2013.pdf


Studium muzikoterapie na UP Olomouc - historie a současný stav
V akademickém roce 2003/2004 bylo zahájeno studium prvního běhu muzikoterapie na katedře CŽV Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studium probíhalo formou "dálkového, třísemestrálního specializačního studia muzikoterapie", akreditovaného MŠMT. Do roku 2008 se uskutečnilo pět běhů, vždy zakončených závěrečným koncertem. Od akademického roku 2008/2009 bylo studium přeneseno na ICV Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. První běh "kurzu celostní muzikoterapie" zakončil studium v prosinci 2009 závěrečným koncertem v atriu Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci a druhý běh absolvoval závěrečným koncertem v květnu 2010. Třetí běh zakončil studium závěrečným absolventským koncertem 18. 12. 2010 v atriu Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Čtvrtý běh absolvoval závěrečným koncertem 17. 12. 2011. Celostní muzikoterapie I - akademický rok 2012/2013 - běží od října 2012, zakončení prosinec 2013 Celostní muzikoterapie II - 2. běh, akademický rok 2013/2014 - běží od února 2013, a byl zakončen v květenu 2014. V současné době je v běhu již třetí běh Celostní muzikoterapie II.

 

Organizace studia

Třísemestrální kurzy jsou vedeny jako cyklus kombinovaných setkání, s maximálním využitím praktických muzikoterapeutických technik, prožitkových seminářů a vždy s praktickým používáním muzikoterapeutických hudebních nástrojů. Během studia jsou studenti povinni navštívit praktické náslechy muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera v určených zařízeních. 

Po druhém semestru je zařazeno povinné, týdenní letní soustředění, které probíhá formou intenzivní praktické výuky a prožitkových seminářů. Výuka kurzu obvykle probíhá v pátek a v sobotu třikrát za semestr. Pro posílení zážitkového charakteru kurzu je jeho součástí také týdenní soustředění po 2. semestru studia. 

Kurz je ukončen závěrečným, absolventským koncertem všech účastníků studia, který je veřejnou formou závěrečné práce a je pro všechny studenty povinný. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Palackého v Olomouci.

Praktikující muzikoterapeuti,  jsou pod supervizí u PaedDr. Lubomíra Holzera, případně  dalších supervizorů nebo si volí supervizita v zařízení, kde působí.

 

 

 


Příloha: 


- Zpět

1.11.2013 20:27
| Admin | Celostní muzikoterapie | Galerie | Hudební nástroje | Kalendář | Kde | Kontakty | O nás | Pozvánky | Seznam | Úvod | FelixNET©